Bạn có quan tâm đến Hệ thống CSDL STKT này không?

Bạn có quan tâm đến Hệ thống CSDL STKT này không?
Bình thường
350  86%
Quan tâm
35  8.6%
Không quan tâm
16  3.9%

Số người tham gia bình chọn  :  407
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ tư, 15 Tháng 8 2018 09:37