NHÓM TÁC GIẢ THAM GIA ĐỀ TÀI
STT Họ và tên Ngày sinh giới tính Nơi công tác % đóng góp Chức danh trong đề tài
1 ThS. Lê Văn Phú 20-06-1972 Nam Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 50 Chủ nhiệm
2 ThS. Nguyễn Thảo Nguyên 19-06-1984 Nam Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 30 Cộng sự
3 ThS. Ngô Văn Bá 19-06-1956 Nam Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 10 Cộng sự
4 ThS. Tán Phan Minh Hải 19-06-1984 Nam Công ty TNHH MTV Điện lực Đà nẵng 10 Cộng sự