Bạn có quan tâm đến Hệ thống CSDL STKT này không?

Bạn có quan tâm đến Hệ thống CSDL STKT này không?
Bình thường
352  85.9%
Quan tâm
36  8.8%
Không quan tâm
16  3.9%

Số người tham gia bình chọn  :  410
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ bảy, 12 Tháng 2 2022 09:31